Gadgets met een glimlach.
Bezoek ons Twitter account! Bezoek onze Facebook pagina!
Altijd de nieuwste producten en aanbiedingen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

I-Get.nl: gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle aan de Steenstraat 26 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zwolle onder KvK-nummer 60427914;

Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met I-Get.nl;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door I-Get.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en I-Get.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van I-Get.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen I-Get.nl en koper.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod van I-Get.nl heeft een beperkte geldigheidsduur en geschiedt onder de voorwaarden, zoals in het aanbod vermeld.
I-Get.nl streeft ernaar de aangeboden producten en/of diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven conform de Wet Verkoop op Afstand, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

I-Get.nl is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel over te gaan, wanneer I-Get.nl bij de presentatie van het product en/of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat I-Get.nl het betreffende product en/of de dienst met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

I-Get.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang I-Get.nl de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

I-Get.nl kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien I-Get.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Annulering koopovereenkomst

Gedurende veertien dagen na ontvangst van het betreffende product (daaronder ook te verstaan: een (tegoed) bon voor een gekochte dienst), is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen veertien dagen na ontvangst van het product op het afleveradres het product aan te melden bij support@i-get.nl
De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van het product komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan I-Get.nl betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

Tijdens deze bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan I-Get.nl retourneren, conform de door I-Get.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het bepaalde in lid 1 geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop I-Get.nl geen invloed heeft; b) van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) langer dan 14 dagen geleden ontvangen zijn; 4) waarvan de verzegeling is verbroken; 5) verbruiksartikelen zijn zoals lampen, batterijen en vloeistoffen; 6) die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn; 7) waarvan de verpakking beschadigd is door gebruik of onvoorzichtig openen van de doos.

Artikel 6 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Alle prijzen zijn ‘Ex Warehouse’, hetgeen betekent: uit onze magazijnen (Incoterms 2000), tenzij anders aangegeven, inclusief verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

I-Get.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

I-Get.nl zal zich inspannen om na de noodzakelijke ontvangst van betaling de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren, mits voorradig. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. I-Get.nl is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door I-Get.nl gedragen.

Artikel 8 – Betaling

Betaling geschiedt elektronisch via iDEAL.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

I-Get.nl leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van I-Get.nl.

I-Get.nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen I-Get.nl en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.